|  | 

Laws and Regulations

Kayıtlı E-Posta Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

Kayıtlı Elektronik Posta Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kayıtlı Elektronik Posta, normal elektronik posta yoluyla haberleşmenin sahip olduğu zaafiyetleri ortadan kaldıran; alıcının ve göndericinin kimliklerinin, elektronik imza ile kayıt altına alınarak delil yaratıldığı, elektronik postanın gelişmiş şekli.

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü olarak, 2008 yılından beri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile, önce projelendirerek sonra yasal düzenlemelere konu yaparak uygulamaya sokmaya çalıştığımız Kayıtlı Elektronik Posta bugün (25 Ağustos 2011 tarihli) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü Dijital Şirket konseptinin sahip olması gereken unsurlardan biri olan “kayıtlı elektronik posta”, normal elektronik posta yoluyla haberleşmenin sahip olduğu zaafiyetleri ortadan kaldıran; alıcının ve göndericinin kimliklerinin, iletişimin bütünlüğünün ve güvenliğinin güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile kayıt altına alınarak delil yaratıldığı, elektronik postanın gelişmiş şeklidir.

Sistem, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nün (ETSI) yayımladığı standartlar çerçevesinde kayıtlı elektronik posta hizmetini sunacak olan “kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcı”’lar üzerinden çalışmakta ve e-posta gönderimi ve alımı sürecindeki her bir adım elektronik imza ve zaman damgası ile kaydedilmektedir. Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılar güvenilir üçüncü taraf konumunda oldukları için, iletişimin tarafları arasında yaşanabilecek uyuşmazlıklarda, oluşturdukları bu kayıtlar, kesin delil gücünde olacaktır.

Kayıtlı elektronik posta’nın uygulanacağı alanlardan bir bölümü yeni Türk Ticaret Kanunu md. 18/f.3 ve 1525/f.1’de düzenlenmiştir. Bunlar; “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar ile Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi” gibi konulardır.

Kayıtlı elektronik postanın uygulanacağı alanlardan bir diğeri ise, Tebligat Kanunu md. 7/A’da yer alan elektronik tebligattır. Md. 7/A, f.2 uyarınca sermaye şirketlerine yani Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere elektronik tebligat yapılması zorunludur. Elektronik tebligat, hukuken ve teknik olarak güvenli bir alt yapı olarak hizmet sunan kayıtlı e-posta sistemini kullanacaktır. Adalet Bakanlığı tarafından md. 7/A’ya ilişkin olarak hazırlanmakta olan Yönetmelikte, bu hususa yer verilmesi gerekmektedir. Bu husus, Dijital Şirket’in ilişkide bulunduğu kamu kurumları yani Devlet’le olan ilişkilerinin de elektronik ortamda yapılması gerektiğine ilişkin temel ilke ile uyumlu olacaktır.

Bireyler açısından ise durum şudur: kendisine e-tebligat yapılmasını isteyen kişi tebligata elverişli bir adres (yani kayıtlı e-posta adresi) vererek, bu adrese tebligat yapılmasını isteyebilecektir. Dolayısıyla e-tebligat henüz bireyler açısından isteğe bağlı bir uygulamadır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu nedenle; Kayıtlı e-posta yönetmeliği md. 12/f.2’de “Mücbir sebep hâlleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda o işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığı ve okunduğu kabul edilir” hükmüne yer verilmiştir.

Kayıtlı e-posta yönetmeliği uyarınca, kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyenler 1.5.2012 tarihinde BTK’ya başvuru yapabileceklerdir. Tebligat Kanunu uyarınca tebligatı yapmaya yetkili kurum olan PTT’nin de, bu hüküm doğrultusunda e-tebligatı yapabilmek için, BTK’ya başvuru yapması ve kayıtlı e-posta servis sağlayıcı olarak yetkilendirilmesi gerekecektir.

Kayıtlı e-posta servis sağlayıcı olmak amacıyla pazara girmek isteyen aktörleri teşvik etmek ve pazarı büyütmek için; sermaye şirketlerinin e-tebligat için almaları zorunlu olan kayıtlı e-posta adreslerini münhasıran PTT’den almaları gerektiği yönünde düzenleme yapmamak, bilakis serbest piyasa koşulları oluşturmak, tekel yaratmamak ve rekabeti teşvik edecek düzenlemeler ortaya koymak gerekmektedir.

Kayıtlı e-posta yönetmeliği 11. maddesinde; bu sistemin, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında Kayıtlı e-posta hesabı vasıtasıyla hukukî ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve güvenli iletişimde bulunmak gibi amaçlarla kullanılacağını belirtmektedir. Bu maddedeki sayım tahdidi yani sınırlayıcı sayım değil, örnek kabilindendir. Nitekim kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcıların sunacakları bir diğer hizmet ise; kimlik doğrulama hizmeti olup, e-ticaret açısından son derece önem taşımaktadır. Bu fonksiyonu itibariyle kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı, örneğin; belirli bir yaş grubuna satılması yasak olan ürünleri pazarlayan bir e-ticaret sitesine, online alışveriş yapmak isteyen müşterinin kimliği hakkında, önceden müşterisinin bu konuda rızasını almak ve her bir işlemde müşterinin talebi olmak koşuluyla, düzenleyeceği “yaş kartları” ile bilgi vererek, e-ticaret sitelerinin “trustmark” (güven duyulan şirket) niteliklerine destek olmaktadır.

Kaynak : ntvmsnbc.com

kayitli-e-posta-yonetmeligi-resmi-gazete-de-yayinlandi

ABOUT THE AUTHOR

Application Security , Information and Software Security Specialist Ethical Hacker and Pentester

POST YOUR COMMENTS